Rejestracja w Sejmie – dokumenty

Wrzesień 17, 2012 w Aktualności

Print Friendly

Piwo Pod Chmurką na temat naciąganego materiału w Polsacie

Wrzesień 16, 2012 w Aktualności

Print Friendly

Tak niewiele trzeba

Wrzesień 16, 2012 w Aktualności

Print Friendly

Orędzie do narodu

Wrzesień 12, 2012 w Aktualności

Print Friendly

Nasz projekt uzupełniony

Sierpień 29, 2012 w Aktualności

Jutro z rana następujące pismo i projekt zostaną wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na Wiejską :)

Treść pisma przewodniego

 W związku z pismem Marszałka z dnia 24 sierpnia 2012 r. (dostarczonym 27 sierpnia 2012 r.) stwierdzającym brak formalny w zawiadomieniu o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “Piwo Pod Chmurką” ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, polegającym na braku określeniu skutków finansowych (art. 118 ust. 3 Konstytucji) pragniemy przedstawić uzupełniony projekt wyżej wymienionej ustawy.

Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, iż po ponownym zapoznaniu się z art. 118 ust. 3 Konstytucji, oraz art. 34 pkt. 2 Regulaminu Sejmu, a także postanowieniem Sądu Najwyższego nr III SO 16/10 z dnia 9 września 2010, a zwłaszcza “Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) nie mogą być interpretowane w sposób uniemożliwiający realizację zagwarantowanego konstytucyjnie prawa obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (art. 118 ust. 2 Konstytucji RP).” nie znajdujemy podstaw do stwierdzenia przedstawionego przez Marszałka braku formalnego.

W celu upewnienia się w prawidłowości swojego stanowiska oraz znalezienia formy poprawnego określenia skutków finansowych w projekcie sprawdziliśmy wybrane projekty dopuszczone do prac Sejmu projekty Ustaw, a mianowicie:

  • Druk nr 564, 2011-01-12, Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw.

  • Druk nr 560, 2012-05-10, Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

  • Druk nr 601, 2012-07-12, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe.

W projektach tych nie stwierdziliśmy istnienia bardziej szczegółowych określeń, wyliczeń oraz danych dotyczących skutków finansowych projektu. W związku z czym w największej woli dobrej współpracy z organami ustawodawczymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawidłowego wykonania obowiązków nałożonych na nas przez Ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przedkładamy projekt wzbogacony o bardziej szczegółowy opis skutków finansowych zmian w ustawie.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie sprawy i rejestrację naszego komitetu. W przypadku ponownej negatywnej oceny projektu będziemy zmuszeni bezzwłocznie skierować skargę do Sądu Najwyższego ze szczególnym wskazaniem na wcześniej wspomniane orzecznictwo nr III SO 16/10 z dnia 9 września 2010.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Marek Sielski

Zmieniony opis skutków finansowych i źródeł finansowania

Projekt nie pociąga za sobą obciążenia dla budżetu państwa.

Projekt pociąga obciążenia dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci konieczności oznakowania terenów określonych przez rady gmin jako strefy wolne od alkoholu oraz zmniejszeniu wpływów z mandatów z tytułu art. 431 zmienianej ustawy.

Faktyczny koszt oznakowania terenów określonych przez rady gmin jako strefy wolne od alkoholu zależą w całości od decyzji władz gminy dotyczącej sposobu wykonania oznakowania, wprowadzania uchwał wyznaczającej wspomniane strefy, ustalenia częstotliwości występowania oznakowania oraz jego umiejscowienia. Koszt ten może nie występować w przypadku braku woli gmin do wyznaczania wyżej wspomnianych stref. Celem ustawy jest zmuszenie gmin do ich racjonalnego ich wyznaczania pod rygorem poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 2011 Straże Miejskie z tytułu art. 431 zmienianej ustawy wręczyły kary grzywny w kwocie blisko 9 milionów złotych. Uważamy, iż jest to maksymalna wielkość o jaką zmniejszone mogą zostać dochody gmin. Jednak, ze względu na wspomniane dalej różnice w dochodach i wydatkach gmin w ramach wykonywania zmienianej ustawy (w roku 2009 wyniosły one około 83 miliony złotych nadwyżki) nie powinny mieć znaczącego wpływu na ich budżet. Zwłaszcza, iż zachodzi prawdopodobieństwo, iż koszt interwencji Straży Miejskich w skali kraju może obecnie przekraczać kwotę 9 milionów złotych.

Jako źródło finansowania proponujemy środki własne gmin, a w szczególności środki przeznaczone na realizowanie zadań wyznaczonych przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zgodnie ze sprawozdaniami Ministra Zdrowia z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie są w pełni wykorzystywane (Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2009, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011).

Print Friendly

Więcej piwa to więcej wódki? Czyżby?

Sierpień 29, 2012 w Aktualności

Pan Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wywiadzie dla telewizji Polsat stwierdził, iż:

„Wszystkie statystyki pokazuję, że im więcej pije się piwa, tym więcej pije się wódki”.

Oto statystyki jego agencji:

Oto mój komentarz:

Dla niedowiarków dodaję obliczenia korelacji:

Odnosząc się choć by do: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_korelacji_Pearsona wychodzi, iż jest to nieistotna odwrotna korelacja.

Możesz się tym podzielić:

Print Friendly

Znów gościnnie w Galaktyka Pomerania

Sierpień 27, 2012 w Aktualności

Print Friendly

Odpowiedź Marszałka – i nasza odpowiedź

Sierpień 27, 2012 w Aktualności

Właśnie dostaliśmy korespondencję z Sejmu. Nie jest najlepiej, ale nie jest źle. Musimy uzupełnić dane dotyczące skutków finansowych i źródeł finansowania projektu ustawy. Trochę nie odpowiada to temu czego dowiedzieliśmy się od Biura Prawnego Sejmu RP, gdzie mówiono nam, iż siłą rzeczy nie możemy przygotować jako obytwatele dobrego opracowania finansowego i nie powinniśmy się tym przejmować, aż tak bardzo. Tak czy inaczej wszystko jest zgodnie z prawem i rozumiemy, co mamy zrobić. Dlatego zabieramy się do roboty.

Jeśli ktoś chce/może pomóc nam w przygotowaniu poprawek proszę o kontakt admin@piwopodchmurka.pl

Edit: Poniżej znajdziecie też nasze oświadczenie.

Nasza odpowiedź

Print Friendly

Czy obecne prawo działa?

Sierpień 24, 2012 w Aktualności

Mamy pewne wątpliwości czy obecna prohibicja działa przeciw czy pro spożyciu alkoholu.

Print Friendly

Nasza współpraca z PARPA

Sierpień 23, 2012 w Aktualności

Oto nasz przykład dobrej woli i propozycja współpracy z PARPA od naszych początków.

Nasz mail do PARPA

Łukasz Sielski admin@piwopodchmurka.pl
May 29

to parpa
Witam
Jestem liderem, grupy, która chciała by uporządkować obecną ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Dlaczego? Gdyż uważamy, że działa ona odwrotnie niż powinna:
  • sprawia, że młodzi ludzie nie mają wzorów kulturalnego i odpowiedzialnego spożywania alkoholu – widać na ulicach tylko tych, którzy nie przejmują się zakazami itp
  • wciska ludzi z problemami alkoholowymi w spiralę problemów przez grzywny
  • stwarza paradoksy takie, gdzie polany ogniskowe są objęte prohibicją, a niektóre osiedla mieszkalne nie
Dokładany projekt znajdą państwo na www.piwopodchmurka.pl
Zanim jednak zbombardują nas Państwo chciałbym wyciągnąć rękę, gdyż wiem, że wszelkie ruchy tutaj muszą być wykonane tak by nie wylać dziecka z kąpielą. Chcemy dawać przykład, chcemy zmusić policję do reagowania na ludzi agresywnych i sprzedających alkohol małoletnim. Chcemy też pracować z autorytetami w dziedzinie alkoholu, a Państwo się do nich zaliczają.
Jak widzimy współpracę:
  • chętnie będziemy organizować wspólne akcje zniechęcające młodzież do picia lub uczące rozwagi
  • widziałem wasza akcję niebotak, która jest super, ale wykonanie (akurat mam doświadczenie w branży realizującej takie witryny) bardzo nieskuteczne. Chętnie pomożemy w podobnej/tej samej akcji, gdyż myślę, że stać was więcej niż 88tyś wejść (my codziennie docieramy do ponad 100,000 czytelników)
  • będziemy niesamowicie wdzięczni za materiały merytoryczne pomagające zwracać młodzieży uwagę na problemy alkoholowe
  • chętnie omówimy nasz projekt z Państwem i spróbujemy dopracować uzasadnienie, tak aby nasze zmiany nie szły w konflikcie z waszymi celami.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Łukasz Marek Sielski
Lider Grupy Piwo Pod Chmurką

Odpowiedź PARPA

Robert Frączek robert.fraczek@parpa.pl
Jun 18

W odpowiedzi na Pana e-mail dotyczący projektu zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości pragnę podziękować za nadesłane informacje dotyczące działań Grupy Piwo pod Chmurką i sformułowane przez Pana zaproszenie do współpracy. Pragnę zauważyć, że oprócz zbierania podpisów pod Waszym projektem, zawsze możecie Państwo zgłosić swoje uwagi jako strona społeczna w trakcie prac nad innymi projektami nowelizacji tej ustawy – proszę śledzić strony internetowe Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl), gdzie zamieszczane są informacje na temat prac ustawodawczych.
W sprawie ewentualnej współpracy dotyczącej ograniczania dostępności alkoholu dla osób nieletnich zachęcam Państwa do przepracowania Waszych pomysłów i zdobycia doświadczeń w środowisku lokalnym. W naszym kraju środki na realizację profilaktyki są w przeważającej części w dyspozycji samorządów lokalnych (lub wojewódzkich), tam też istnieje dużo więcej możliwości do podejmowania tego typu aktywności. Działania PARPA od kilku lat ograniczają się głównie do projektów badawczych oraz szkoleń dla środowisk profesjonalnie zajmujących się profilaktyką lub terapią. Warto również podkreślić iż formułowane przez nas cele w profilaktyce uniwersalnej idą w kierunku abstynencji i ograniczania dostępności dla nieletnich (a nie uczenia „rozważnego picia”). Co do podejmowanych działań – również nie są to „akcje”, o których Pan wspomina, ale raczej kładziemy nacisk na bezpośrednią pracę i kontakt dobrze przygotowanych dorosłych z młodzieżą.
Zapraszamy na nasze strony internetowe (www.parpa.pl) gdzie zamieszczone są różne informacje, z których możecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz skutecznych strategii profilaktycznych.  Oczywiście jeżeli otrzymamy adres do korespondencji chętnie prześlemy szersze materiały.

Z poważaniem

 

Robert Frączek

Dział ds. rodziny i młodzieży

Print Friendly