Nasz projekt uzupełniony

Sierpień 29, 2012 w Aktualności

Jutro z rana następujące pismo i projekt zostaną wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na Wiejską :)

Treść pisma przewodniego

 W związku z pismem Marszałka z dnia 24 sierpnia 2012 r. (dostarczonym 27 sierpnia 2012 r.) stwierdzającym brak formalny w zawiadomieniu o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “Piwo Pod Chmurką” ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, polegającym na braku określeniu skutków finansowych (art. 118 ust. 3 Konstytucji) pragniemy przedstawić uzupełniony projekt wyżej wymienionej ustawy.

Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, iż po ponownym zapoznaniu się z art. 118 ust. 3 Konstytucji, oraz art. 34 pkt. 2 Regulaminu Sejmu, a także postanowieniem Sądu Najwyższego nr III SO 16/10 z dnia 9 września 2010, a zwłaszcza “Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) nie mogą być interpretowane w sposób uniemożliwiający realizację zagwarantowanego konstytucyjnie prawa obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (art. 118 ust. 2 Konstytucji RP).” nie znajdujemy podstaw do stwierdzenia przedstawionego przez Marszałka braku formalnego.

W celu upewnienia się w prawidłowości swojego stanowiska oraz znalezienia formy poprawnego określenia skutków finansowych w projekcie sprawdziliśmy wybrane projekty dopuszczone do prac Sejmu projekty Ustaw, a mianowicie:

  • Druk nr 564, 2011-01-12, Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw.

  • Druk nr 560, 2012-05-10, Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

  • Druk nr 601, 2012-07-12, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe.

W projektach tych nie stwierdziliśmy istnienia bardziej szczegółowych określeń, wyliczeń oraz danych dotyczących skutków finansowych projektu. W związku z czym w największej woli dobrej współpracy z organami ustawodawczymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawidłowego wykonania obowiązków nałożonych na nas przez Ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przedkładamy projekt wzbogacony o bardziej szczegółowy opis skutków finansowych zmian w ustawie.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie sprawy i rejestrację naszego komitetu. W przypadku ponownej negatywnej oceny projektu będziemy zmuszeni bezzwłocznie skierować skargę do Sądu Najwyższego ze szczególnym wskazaniem na wcześniej wspomniane orzecznictwo nr III SO 16/10 z dnia 9 września 2010.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Marek Sielski

Zmieniony opis skutków finansowych i źródeł finansowania

Projekt nie pociąga za sobą obciążenia dla budżetu państwa.

Projekt pociąga obciążenia dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci konieczności oznakowania terenów określonych przez rady gmin jako strefy wolne od alkoholu oraz zmniejszeniu wpływów z mandatów z tytułu art. 431 zmienianej ustawy.

Faktyczny koszt oznakowania terenów określonych przez rady gmin jako strefy wolne od alkoholu zależą w całości od decyzji władz gminy dotyczącej sposobu wykonania oznakowania, wprowadzania uchwał wyznaczającej wspomniane strefy, ustalenia częstotliwości występowania oznakowania oraz jego umiejscowienia. Koszt ten może nie występować w przypadku braku woli gmin do wyznaczania wyżej wspomnianych stref. Celem ustawy jest zmuszenie gmin do ich racjonalnego ich wyznaczania pod rygorem poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 2011 Straże Miejskie z tytułu art. 431 zmienianej ustawy wręczyły kary grzywny w kwocie blisko 9 milionów złotych. Uważamy, iż jest to maksymalna wielkość o jaką zmniejszone mogą zostać dochody gmin. Jednak, ze względu na wspomniane dalej różnice w dochodach i wydatkach gmin w ramach wykonywania zmienianej ustawy (w roku 2009 wyniosły one około 83 miliony złotych nadwyżki) nie powinny mieć znaczącego wpływu na ich budżet. Zwłaszcza, iż zachodzi prawdopodobieństwo, iż koszt interwencji Straży Miejskich w skali kraju może obecnie przekraczać kwotę 9 milionów złotych.

Jako źródło finansowania proponujemy środki własne gmin, a w szczególności środki przeznaczone na realizowanie zadań wyznaczonych przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zgodnie ze sprawozdaniami Ministra Zdrowia z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie są w pełni wykorzystywane (Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2009, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011).

Print Friendly