Kwestia stref

Maj 15, 2012 w Aktualności

W obecnej ustawie znajduje się następujący zapis w Art 14. ust 6

W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach
gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub
stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Proponujemy dodanie po nim ust 6a w brzmieniu

Zakaz opisany w ust 6 pod rygorem nieważności musi zostać wprowadzony w
formie uchwały rady gminy, a miejsca które obejmuje oznaczone
oznakowaniem zawierającym:

  1. sformułowanie “Strefa wolna od alkoholu”
  2. czas trwania zakazu
  3. teren objęty zakazem jako listę ulic jego ograniczających
  4. wysokość maksymalnej kary przewidzianej prawem za spożywanie alkoholu w oznakowanym miejscu
  5. podstawę prawną

Co to oznacza

  • W chwili obecnej gmina ma możliwość wyłączenia całego terenu gminy ze spożycia alkoholu.
  • Zmuszamy gminy do oznakowania stref
  • Uszczelniamy takie strefy – nie ma w nich „enklaw” nieobjętych zakazem
  • Oznakowanie staje się jasne i jednoznaczne
  • Cała siła decyzyjna znajduje się w gminie, to znaczy, że decydują o tym mieszkańcy za pośrednictwem rady gminy. Rada gminy jest wybierana przez mieszkańców i z reguły reaguje na ich presje (łatwiej ich przycisnąć niż posłów).
Print Friendly